Algemene voorwaarden

GO180 B.V.

GO180 B.V., de besloten vennootschap met hoofdvestiging gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Leeuwarden onder nummer 8808343. Hierna te noemen GO180.

AFNEMER
Een natuurlijk persoon, die een traject voor bepaalde of onbepaalde termijn afsluit voor door GO180 georganiseerde en gegeven activiteiten, waaronder personal training en/ of (online) coaching, voedingsbegeleiding, groepstrainingen, (bedrijf)fitness, vitaliteitstrajecten en events.

ONZE CONCEPTEN: PERSONAL, GROUP EN ONLINE TRAINING & COACHING
GO180 kent diverse concepten met een duur van 3, 6 en 12 maanden. Maar ook losse (bedrijfs) consulten, advies, coaching en events behoren tot de dienstverlening. GO180 helpt jou met het bouwen van een gezonde(re) leefstijl. Voor de (persoonlijke) doelen van individuen en organisaties. Het afgesloten lidmaatschap of programma is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

AFZEGGEN
Afspraken/ geplande sessies worden in overleg tussen beide partijen ingepland en akkoord bevonden. In dezelfde week waarin afspraken gepland zijn is het mogelijk om te schuiven mits akkoord bevonden door beide partijen. Afzeggen dient door beide partijen 24 uur van tevoren plaats te vinden en kan per telefoon, sms, app of mail. Wordt er door de afnemer niet afgezegd binnen de gestelde termijn dan brengt GO180 de geplande sessie in rekening. Uitzonderingen wanneer een sessie wordt afgezegd binnen de gestelde termijn zijn bijvoorbeeld: overmacht situaties en calamiteiten.

GEMISTE SESSIES
Gemiste sessies kunnen op elk beschikbaar moment tijdens de duur van het lidmaatschap in overleg ingehaald worden. Resterende sessies kunnen in overleg na officiële einddatum worden ingehaald. Binnen 2 weken na officiële geldigheidsdatum dienen de resterende sessies te zijn ingehaald. Overgebleven sessies die niet binnen genoemde termijn worden ingehaald komen automatisch te vervallen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

BETALING
Een lidmaatschap wordt via automatisch incasso per bank vooruitbetaald. Bij handmatige overschrijving/ factuur via bank dient het overeengekomen bedrag binnen 10 dagen voldaan te worden na de factuurdatum. GO180 is gerechtigd om het overeengekomen programma niet uit te voeren tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Wanneer het lidmaatschap na meerdere pogingen en herinneringen niet betaald wordt, zal een incassobureau worden ingeschakeld.

AUTOMATISCHE VERLENGING
Het afgesloten lidmaatschap wordt ongeacht gekozen concept automatisch verlengd voor een onbepaalde duur met 1 maand opzegtermijn.

BEEIDNGEN, PAUZEREN OF WIJZIGEN LIDMAATSCHAP
Het beëindigen, pauzeren of wijzigen van een lidmaatschap dient met 1 maand opzegtermijn voor de 1e van de maand schriftelijk via de mail te geschieden. Het mailadres wat hiervoor gebruikt kan worden is: administratie@go180.nl. Bijvoorbeeld: In geval van een blessure, zwangerschap, verhuizing met onoverbrugbare afstand, operatie of andere medische noodzaak kan met wederzijds respect tussen afnemer en GO180 het afgesloten lidmaatschap tijdelijk of definitief worden bevroren of stopgezet. De periode van bevriezen wordt door beide partijen in onderling overleg, voor de 1e van de voorgaande maand, per mail vastgelegd.

AANSPRAKELIJKHEID
Het is bekend bij de afnemer dat hij/zij zich heeft ingeschreven voor een lidmaatschap of programma met inspannende fysieke activiteiten. De afnemer bevestigt hierbij dat hij/zij geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan het lidmaatschap/ programma zouden kunnen beperken, tenzij anders besproken en akkoord bevonden door GO180 en behandelend arts. De afnemer is zelfverantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van GO180 m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan de afnemer inwinnen bij zijn of haar eigen huisarts of behandelend arts. GO180 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training of andere activiteiten verzorgd door GO180.